Phạm vi bảo vệ của 1 bộ SafeGate School

  • Mỗi bộ SafeGate School bảo vệ cho 1 phòng tin học hoặc 01 phòng ban chức năng (< 20 người). Nếu có N phòng học/phòng chức năng thì trang bị N bộ SafeGate School.

  • Ví dụ: Nếu trường cần bảo vệ 3 phòng tin học và 1 phòng cán bộ giáo viên thì cần trang bị 4 bộ SafeGate School

Last updated