Tắt tối ưu hóa pin

Bước 1: Tại màn quyền Tắt tối ưu hóa pin > Đi đến cài đặt.

Bước 2:

  • Với Oppo hoặc Samsung: Bạn chọn Cho phép ứng dụng luôn chạy nền.

  • Với Xiaomi: Chọn Không hạn chế.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Tối ưu hóa pin.

Last updated