Khóa ứng dụng

Bước 1: Tại màn quyền Khóa ứng dụng > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Chọn Tăng tốc > Khóa ứng dụng. Tại đây chọn và bật ứng dụng SafeGate Kids.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền vào ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Khóa ứng dụng.

Last updated