Lợi ích khi trang bị giải pháp

  • Nhà trường có giải pháp bảo vệ cho học sinh khi sử dụng Internet.

  • Nhà trường thực hiện theo các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Giải pháp hỗ trợ giáo viên tin học và cán bộ phụ trách CNTT trong công tác quản lý phòng tin học:

  • Cảm thấy yên tâm khi trang bị giải pháp vì SafeGate đã chặn lọc tự động các nội không phù hợp và các link độc hại.

  • Tiện lợi: Dễ dàng chặn các game hoặc web không muốn cho học sinh vào.

  • Học sinh: Tập trung học tập, tranh những nguy cơ, cạm bẫy trên Internet: Xâm hại, dụ dỗ, lừa đảo, nội dung xấu độc không phù hợp.

  • Phụ huynh: Yên tâm hơn khi con đi học.

Last updated