Hiển thị cửa sổ pop- up khi đang chạy nền

Bước 1: Tại màn quyền Hiển thị cửa sổ pop - up chạy nền > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Chọn Hiển thị cửa sổ pop - up khi chạy trong nền và Chấp nhận.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền vào ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Hiển thị cửa sổ pop - up khi chạy trong nền.

Last updated