Hướng dẫn cấu hình luật

Trên App SafeGate School, bạn có thể đặt ra các luật chặn lọc ứng dụng theo chính sách của nhà trường, nhằm quản lý việc sử dụng trang thiết bị đúng với mục đích đã đề ra.

Trên giao diện Tổng quan, chọn Mục 1 để vào chức năng đặt luật

Mục 2 là các nhóm ứng dụng giúp bạn cấu hình nhanh.

Mục 3 cho phép bạn chọn những thiết bị sẽ áp dụng luật với nhóm này.

Mục 4 là thời gian sẽ áp dụng luật trong nhóm này.

Last updated