Quản trị thiết bị

Bước 1: Tại màn quyền Quản trị thiết bị > Đi đến cài đặt > Kích hoạt.

Bước 2: Quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Quản trị thiết bị.

Last updated