Một số mạng xã hội mà tôi

Một số mạng xã hội mà tôi thấy nội dung không tốt, tôi không muốn con tôi sử dụng, nhưng vẫn muốn cháu sử dụng Internet cho học tập và các giải trí khác thì làm thế nào ?

SafeGate có tính năng kiểm soát ứng dụng mạng xã hội, có thể chặn tất cả hoặc 1 số mạng xã hội theo nhu cầu, có thể cấu hình linh hoạt theo từng thiết bị trong gia đình và cấu hình lập lịch theo thời gian.

Last updated