Kết nối thiết bị phụ huynh và trẻ em

Để hoàn thành việc cài đặt, bạn cần cầm trên tay thiết bị của phụ huynh và của con.

Bước 1: Trên thiết bị phụ huynh: Chọn Cài đặt thiết bị > Thêm thiết bị.

Bước 2: Trên thiết bị con: Cài đặt ứng dụng SafeGate Kids trên máy con. Chọn Chế độ trẻ em.

Bước 3: Thiết bị phụ huynh: thực hiện quét mã QR hoặc nhập mã bên thiết bị con.

Bước 4: Sau khi quét mã, bạn sẽ thấy danh sách các quyền cần thiết bị con đồng ý, chọn Tiếp tục để phân quyền.

Last updated