Chặn TikTok

TikTok là mạng xã hội video ngắn (thời lượng dưới 60 giây) ra đời sau YouTube, nhanh chóng lan rộng và trở thành ứng dụng giải trí của giới trẻ. Việc các con giải trí với TikTok cũng tương tự như với YouTube, các con khi sử dụng quá lâu cũng bị tổn hại tới thị lực và ảnh hưởng tới sức khoẻ toàn diện của các con. SafeGate Family Standard giúp phụ huynh đặt ra khoảng thời gian để các con được phép sử dụng hợp lý hơn.

Thao tác trên App SafeGate Family Standard trên điện thoại của bố mẹ

Từ màn hình Kiểm soát sử dụng >> Ứng dụng mạng xã hội, bật công tắc cho thiết bị cần chặn TikTok.

Thao tác trên thiết bị được bảo vệ và kết quả thử nghiệm mong muốn

  • Sử dụng mạng xã hội ví dụ TikTok, trước và sau khi chặn

Kết quả: không sử dụng được TikTok khi bị chặn.

Last updated