Đánh giá thực tế của một số trường sau khi triển khai SafeGate School

  • Giải pháp hỗ trợ giáo viên tin học và cán bộ phụ trách CNTT trong công tác quản lý phòng tin học:

  • Cảm thấy yên tâm khi trang bị giải pháp vì SafeGate đã chặn lọc tự động các nội không phù hợp và các link độc hại.

  • Tiện lợi: Dễ dàng chặn các game hoặc web không muốn cho học sinh vào.

  • Triển khai nhanh, dễ dàng, thuận tiện.

  • Tốc độ truy cập wifi ổn định nên có thể không cần chạy mạng dây nữa.

Last updated