Đề xuất thêm ứng dụng chặn

Để đề xuất thêm ứng dụng chặn, Phụ huynh thao tác như sau :

Bước 1 : Tại giao diện Tổng quan -> chọn Kiểm soát sử dụng -> chọn Game trực tuyến.

Bước 2 : Chọn thiết bị -> ở mục ứng dụng chặn kéo xuống dưới bấm vào dấu " + ".

Bước 3 : Nhập tên ứng dụng -> Bấm Đề Xuất -> Tại Mục Đề xuất ứng dụng ghi tên ứng dụng và nội dung.

Bước 4 : Bấm Đề xuất.

Last updated