Thưởng/ Phạt thời gian sử dụng

Bước 1: Tại màn Cài đặt thiết bị, chọn thiết bị muốn thưởng/ phạt thời gian sử dụng.

Bước 3: Thực hiện chọn thời gian.

Last updated