Truy cập vị trí

Bước 1: Tại màn quyền Truy cập vị trí > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Phụ huynh click vào Quyền. Tại đây chọn quyền Vị trí và chọn Luôn cho phép.

Bước 3: Quay lại màn cấp quyền trên ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Vị trí.

Last updated