Hiển thị chồng màn hình

Bước 1: Tại màn quyền Hiển thị chồng màn hình > Đi đến cài đặt.

Bước 2: Chọn ứng dụng SafeGate Kids và bật quyền cho ứng dụng.

Bước 3: Quay lại màn hình cấp quyền của ứng dụng SafeGate Kids ⇒ Hoàn thành cấp quyền Hiển thị chồng màn hình.

Last updated