Đặt lịch sử dụng ứng dụng

Bước 1: Tại tab Cài đặt thiết bị > Chọn thiết bị con cần đặt lịch sử dụng ứng dụng.

Bước 2: Tại màn Thông tin thiết bị -> Click biểu tượng (+) để thêm lịch chặn thiết bị.

Bước 3: Đặt tên cho lịch chặn, chọn khung thời gian áp dụngchọn ứng dụng không được sử dụng trong khoảng thời gian đó.

Bước 4: Bấm Lưu lịch sử dụng.

Last updated