Giới hạn thời gian sử dụng

Bước 1: Tại Cài đặt thiết bị, chọn thiết bị cần giới hạn thời gian sử dụng.

Bước 3: Chọn ngày cần đặt giới hạn thời gian > Chọn thời gian được sử dụng

Last updated